*******

بیشتر نگرانیهای مردم زاییده گمانها و تصورات شخصی آنهاست و با دنیای حقیقت ارتباطی ندارد.((ژنرال ژورژ کروک))

/ 0 نظر / 46 بازدید